FARSØ: Højt specialiseret behandling. Ualmindelig god til den almindelige patientbehandling. At redde liv og afkorte sygdomsforløb.

Det er nogle af kendetegnene for de nordjyske hospitaler og den præhospitale indsats i en ny profilplan for Region Nordjylland for perioden 2021-2025.

I den plan indgår Farsø Sygehus også.

Profilplanen holder fast i den nuværende overordnede struktur, og peger på, hvordan hver enkelt enhed og matrikel bidrager til at skabe værdi for de nordjyske borgere og patienter, når de modtager behandling i Region Nordjylland. Sundhedsvæsenet skal indrette sig efter nordjydernes behov og præmisser.

Specifikt for Farsø Sygehus hedder det: Aalborg Universitetshospital, Farsø, har en stærk profil som regionens ortopædkirurgiske hospital med høj faglig standard og mulighed for udvidelse.

Planen blev tirsdag op til påske godkendt af regionsrådet, og den er aktuel af flere årsager, siger regionrådsformand Ulla Astman:

-Med den nye profilplan sætter vi retningen for fremtiden og for, hvad patienterne kan forvente i mødet med det enkelte hospital, matrikel eller hvis de fx har behov for livreddende hjælp, inden de kommer ind på hospitalet. De mere skarpe profiler for hospitalerne skal også styrke rekrutteringen ved at sætte tydelig retning og fokus også på nye initiativer.

Sundhedsstyrelsen, regionens Patientinddragelsesudvalg samt de nordjyske kommuner og PLO Nordjylland har leveret input til planen, og den har været drøftet i regionens Akut- og Praksisudvalg, Psykiatriudvalget, Patientudvalget og Forretningsudvalget. 

Som udgangspunkt vil planen være gældende frem til 2025, men med mulighed for at foretage løbende justeringer, når behovet er for det.

I profilplanen for 2021-2025 for Region Nordjyllands hospitaler er Aalborg Universitetshospital, Farsø (Farsø Sygehus) beskrevet således:

Hospitalsmatriklen i Farsø har gennem årene fået en stærk profil som stedet med den største planlagte ortopædkirurgiske aktivitet i regionen. Profilen som regionens ortopædkirurgiske hospital med høj faglig standard skal fortsat være kendetegnet for Farsø.

På det ortopædkirurgiske område bliver der foretaget en række forskellige ortopædkirurgiske operationer. Aalborg Universitetshospitals specialiserede funktioner inden for skulder-, albue- og håndkirurgi er placeret i Farsø. Funktionen dækkes dels af egne speciallæger og læger, som er udgående fra Aalborg. En stor andel af de forskellige operationer er sub-akutte, dvs. der er tale om patienter der via skadeklinik eller akutmodtagelse bliver visiteret til en operation.

Aalborg Universitetshospital vil fastholde og udbygge Farsøs stærke ortopædkirurgiske funktion. Afdelingen har fremadrettet mulighed for at fortsætte udviklingen med at øge kapaciteten, som man har set det de seneste fem år, hvor der er etableret to nye operationsstuer. Så hvis behovet opstår, står Farsø klar til at udvide. Der kan løbende ske justeringer i fordelingen af de ortopædkirurgiske fagområder der varetages på matriklen på baggrund af f.eks. ændringer i behov og rekrutteringsmuligheder.

I sammenhæng med den ortopædkirurgiske funktion er der i Farsø en skadeklinik med en beskeden aktivitet, der primært behandler småskader. I forlængelse af, at der med Budget 2021 er afsat midler til at udvide åbningstiden i skadeklinikken, vil de regionale politikere i foråret 2021 beslutte hvordan de afsatte midler skal udmøntes.

Foruden ortopædkirurgi er der i Farsø et medicinsk daghospital, der har to særlige funktioner, som varetages for alle patienter i Aalborg Universitetshospitals optageområde. Den ene er Diagnostisk Center, der udreder og diagnosticerer patienter med ukarakteristiske symptomer, der kunne være tegn på underliggende alvorlig sygdom, men hvor symptombilledet ikke passer til eksisterende pakkeforløb. Ønsket er at udbygge centret til at varetage udredning af alle patienter med uklare symptomer med mistanke om alvorlig sygdom.

Den anden funktion er udredning og behandling af patienter med mistænkt veneblodprop (dyb venetrombose – DVT). Udredningerne i DVT-ambulatoriet foregår i tæt samarbejde med Tromboseklinikken i Aalborg. DVT-ambulatoriet er en sub-akut funktion, hvor patienter i dagtid henvises fra egen læge og i vagttid fra vagtlæge eller akutmodtagelse.

Desuden varetages kontrol af patienter overvejende bosiddende i lokalområder med kroniske intern medicinske lidelser. Endvidere gennemføres der på matriklen forskellige typer kikkertundersøgelser.Det er ambitionen at styrke det samlede tilbud til de alment medicinske patienter og forbedre muligheden for let tilgængelig specialistrådgivning til praktiserende læger i Himmerland. Det skal ske ved at der i de kommende år vil blive etableret et tættere samarbejde mellem de medicinske funktioner i Hobro og Farsø, så de samlede kompetencer bliver sat i spil på tværs af matriklerne.

Det skal suppleres med udgående ambulatorier fra specialer i Aalborg inden for de fagområder, hvor der er brug for at understøtte patientforløbene. Det vil styrke robustheden for funktionerne og give et lokalt sundhedstilbud i et snævert samspil med kommuner og praktiserende læger til patienter med behov for bred intern medicinsk vurdering.

I Farsø er desuden placeret et specialiseret palliativt sengeafsnit, hvor der ydes behandling, pleje og symptomlindring til patienter med uhelbredelig eller livstruende sygdom. Tilbuddet er målrettet palliative patienter med behov for hospitalsindlæggelse i deres sygdomsforløb. Patienten kan efter behandling, medicinjustering eller lindrende behandling udskrives til eget hjem, plejehjem eller hospice igen. Etableringen af NAU giver mulighed for at udvikle det palliative område på tværs af hospitalets matrikler. I forlængelse af Budget 2021 afventes udarbejdelsen af en plan for det palliative område i Region Nordjylland.

Sengepladser (aktuelt) 30
Udskrivninger (2019) 2.340
Operationer (2019) 4.835
Ambulante besøg (2019) 33.412

e-max.it: your social media marketing partner