FARSØ: Selv om råstofferne er knappe i Danmark, så sætter Farsø Erhvervsråd og Vesthimmerlands Kommune spørgsmål ved om knapheden i hele landet skal stå i vejen for et oplagt erhvervsudviklingsareal ved Farsø.

Spørgsmålet er oppe at vende i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020, som Region Nordjylland står bag. I planen indgår graveområdet ved Farsø beliggende mellem Svoldrupvej og Svingelbjergvej i udkanten af Farsøs industriområde.   

Råstofplanen revideres hver 4. år og den seneste er plan er altså fra 2016.

Kommunen har indsendt høringssvar til råstofplanen – både i forbindelse med ideoplæg og planforslag – med ønske om, at graveområdet ved Farsø reduceres for at give plads til erhvervsudvikling.

Der har i forløbet været løbende dialog med Regionen om den ønskede reduktion af graveområdet. Der har været en samstemmende opfattelse af, at ønsket kunne imødekommes - bl.a. fordi arealerne er lavtliggende, hvor råstofforekomsten sandsynligvis er lille – og at udvindingen af råstoffer i området over mange år er sket i retningen fra nord mod syd væk fra byen og eksisterende erhvervsområde.

Samtidig ligger arealerne i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde – som naturlig sikring af etablerede virksomhedernes udviklingsmuligheder og videre udvikling af området til etablering af nye virksomheder. Området ligger ved indfaldsvejen (Svoldrupvej) til Farsø fra sydøst – med direkte forbindelse ud til det overordnede vejnet (A13/E45).

For at underbygge den forslåede afgrænsning af graveområdet ved Farsø, har Vesthimmerlands Kommune kontaktet indvinder i graveområdet i Farsø for at få belyst hvorvidt der fortsat findes rådstoffer på de enkelte matrikler.

Her viser det sig, at matriklerne tættest bag industriområdet på Fabriksvejs østlige side ikke indeholder råstoffer. Enkelte matrikler langs Svoldrupvej er dog ikke undersøgt. Derudover udgør en af matriklerne en gammel losseplads som har forurenet grund, som ikke kan bruges til råstofudvinding. Desuden indeholder en anden matrikel en gravhøj, som er fredet, og dermed ikke kan bruges til udvinding selvom der forefindes råstoffer.    

Gravningen i råstofområdet ved Farsø foregår i retning mod syd – ud i det højere liggende terræn væk fra Farsø by – hvor også hovedparten af den eksisterende udpegning til gravområde ligger.  

På den baggrund ser Vesthimmerlands Kommune god grund til at afgrænse graveområdet, således man ikke forhindrer en eventuelt udvidelse af industriområdet.   


På kortet vises med lilla farve de matrikler man ønsker udtaget graveområdet ved Farsø. De rødskraverede matrikler angiver, hvor der fortsat forefindes råstoffer.      

e-max.it: your social media marketing partner