VESTHIMMERLAND: Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune godkendte på sit møde i starten af juni, forslaget til et specialiseret demenscenter på Kærbo i Ranum.

Det er foreløbigt det Sundhedsudvalget har kunnet tage stilling til i en større omstrukturering af demensområdet i Vesthimmerlands Kommune.

Et løft af demensområdet
Et administrativt forslag fra Sundhedsforvaltningen lægger nemlig op til at en samling af specialpladser på få plejecentre kan løfte demensområdet i Vesthimmerlands Kommune.   I forslaget lægges der op til at samle samtlige demenspladser på 2 plejecentre i kommunen med ren demens og hovedsageligt demens.

Det lyder således: -Det overordnede formål med en samling af pladserne er en mere fleksibel anvendelse af pladstyperne og en bedre mulighed for at tilpasse tilbuddene til borgerens aktuelle behov. Med en samling af specialpladser på færre matrikler, er det muligt at arbejde målrettet med en styrkelse af de faglige kompetencer til målgruppen og udnytte ressourcerne bedst muligt.

Forventningen er med etablering af særlige demenspladser for borgere med middelsvær/svær demens, og et særligt skærmet demensafsnit på et plejecenter, bliver muligt at målrette og styrke den demensfaglige indsats og medarbejdernes specialfaglige kompetencer på demensområdet i Vesthimmerlands kommune.

Hensigten er, udover et stærkere fagligt tilbud også at sikre, at borgere med svær demens, som man i dag sender i specielle tilbud udenfor kommunen, i højere grad kan håndteres i egen kommune. Det er til fordel for både borgerne, som forbliver i Vesthimmerlands Kommune, men forventes også at påvirke udgiftsniveauet, idet en ekstern plads ofte er bekostelig.

Det bemærkes, at der ikke kun vil blive visiteret borgere med demens til de 2 plejecentre.

Borgere med demens vil oftest blive visiteret til ordinære plejecenterpladser på alle plejecentre, med mindre at borgerens adfærd/vanskeligheder (fx udad reagerende, dørsøgende mv) gør, at borgerens behov bedst dækkes på en særlig demensplads.

Praktiske udfordringer
Selvom det rent fagligt taler til fordel for denne løsning, viser der sig nogle praktiske udfordringer. Det fremgår af de høringer som der er gjort blandt plejecentrene, i pleje- og seniorservice samt Ældrerådet.  

Fra Plejecenter Højgaarden, som ved denne nye struktur ser ud til at miste sit demensafsnit med 2 enheder, lyder det i høringssvaret: - Vi kan ikke anbefale at man samler demenspladserne på 2 centre. Da det vil kunne give transportmæssige udfordringer for ægtefælle/pårørende i at kunne komme til specielt Ranum. Vi kan se de demente har behov for besøg og nærvær. Der skrives i oplægget at vi kan forvente et stigende antal demente borgere med 1/3 og så hænger det ikke samme at vi i fremtiden reducerer pladserne. Vi vil gerne bibeholde vores demensenhed, da vi har nogle fantastiske rammer der passer til den målgruppe. Det er små overskuelige boliger og ønsker man ikke at være i boligen så kan de gå i fælles rummet. Enheden er meget fleksibel og omstillingsparat. Vi synes det er fattigt og en forringelse hvis de store byer ikke kan fastholde at have et demensafsnit. Der er tale om en sårbar gruppe som har behov for faglige og menneskelige hensyn i den nære kontakt.

De plejecentre der er udset til at være det kommunale samlingssted for demens er, som før nævnt, Plejecenter Kærbo i Ranum med 23 demenspladser, 2 midlertidige demenspladser, 4 specialiserede demenspladser og 3 midlertidige specialiserede demenspladser.

Plejecenter Østermarken vil være det andet plejecenter med 29 demenspladser og 30 almindelige plejecenterpladser

Det nye strukturforslag er Sundhedsudvalget umiddelbart ikke overbevist om, og derfor skal Sundhedsforvaltningen frem til næste møde i august, fremkomme med et alternativt forslag til faglig udvikling af kommunens demenspladser baseret på en fortsat placering 4 steder i kommunen.

e-max.it: your social media marketing partner