HOLME: Det nye biogasanlæg i Holme er godt på vej til at færdigt. Planen er i hvert fald at det skal være klar til at modtage de første leverancer af gylle den 1. juli og dermed går i drift, hvilket er en måned tidligere end planlagt.

Kan starte op før tid
Så selvom biogasanlægget havde en svær start med ændret lovgivning med tilbagevirkende kraft, naboindsigelser, flytning af adresse og fortidsminder der krævede ændring af plantegningen, så er det siden første spadestik 12. august 2019 gået efter planen med Lundsby Biogas A/S som hovedentreprenør. Endog så godt, at man altså nu kan starte op før tid.


Den 1. juli sættes biogasanlægget i drift.

Naturgas udvindes over 3 måneder
Anlægget hovedsagligt omsætte lokale vegetabilske biogasser og husdyrgødning til biogas. Majs er allerede på lager på en stor overdækket opbevaringsplads. Det skal sammen med fast biomasse såsom dybstrøelsesgødning udgøre bunden i reaktortankene. Ovenpå kommer gylle. Derved starter processen der udvikler biogas. Processen varer 3 måneder og i den tid afgasses massen for CO2 og en del fosfor og kvælstof. I løbet af de 3 måneder vil biomassen flytte tank tre gange, således at mest mulig naturgas udvindes.


Opførelsen af Vesthimmerlands Biogas nærmer sig sin afslutning.

Kobles på naturgasledningen til august
Den producerede biogas vil blive renset og opgraderet, hvorefter den tryksættes af HMN GasNet på biogasanægget i Holme. Den 17.august vil anlægget blive koblet på gasledningen, der fører til MR stationen på Røjbækvej i Farsø, hvor et kompressoranlæg vil pumpe naturgassen ud i HMN Naturgas’ net.

Klar til markerne fra 1. oktober
Den 1.oktober vil alle tanke være fyldt. Og den første afgassede restmasse klar til at aftappe for leverandørerne. På det tidspunkt vil restmassen ikke have nogen nævneværdig lugt men fortsat indeholde den kvælstof som skal nære markerne.


En del af biomassen, nemlig majs er allerede på lager

Biogasanlægget modtager 275.000 biomasse tons om året. Det vil sige, at der hvert døgn tilføres 7
50 tons biomasse - vegetabilske biomasser og husdyrgødning - og anlægget kan forsyne 10-12.000 husstande med energi.


Vesthimmerlands Biogas har fået sin egen svingbane på Holmevej for at kunne modtage de mange transporter og ikke genere den øvrige trafik på strækningen.
Anlægget består af tre 25 meter høje reaktortanke (52 °C), tre eftergasningstanke og 3 lagertanke. Biogasanlægget optager et areal på ca. 11,4 ha og koster ca. 250 mio. kr. Altså den hidtil største investering i Vesthimmerland til dato.

Vesthimmerlands Biogas får 6-7 driftsansatte. Dertil kommer et tilsvarende antal transportører. Der bruges fortrinsvis lastbil tankvogne til at transportere biomassen. Dog vil der ske en del traktortransporter med majs.

Rejsegilde i går
I går afholdte Vesthimmerlands Biogas rejsegilde for projekts håndværkere. Et rejsegilde som skulle have været afholdt for et par måneder siden, men som  blv udsat på grund af Corona.

På lørdag er det biogasanlæggets naboer der har fået en invitation til at kigge indenfor, for at se det store anlæg.

FAKTA: Biogas
Biogas består af to gasarter – metan (Ch4) og kuddioxid (CO2). Biogas fremkommer ved en biologisk nedbrydningsproces, som starter når organisk materiale opvarmes i et anaerobt miljø (iltfrit). Normalt taler man om en mesofil proces, som foregår ved 37 – 42° C eller en termofil proces, som foregår ved 52 – 56° C. Der kan dog produceres biogas fra ca. 20° C til 56° C.

Den nyttige del af biogassen er metanen. Metan har en brændværdi på næsten det samme som naturgas, og kan anvendes til de samme formål.
Biogassen kan også opgraderes i et Opgraderingsanlæg. Herved fjernes den CO2, som er i biogassen, således alene metanen er tilbage. Metanen vil herefter kunne tilføres det eksisterende naturgasnet, og anvendes til samme formål, som for naturgas.

Biogas betragtes som CO2 neutralt, da der kun frigives den CO2 som de planter, som tilføres biogasanlægget i form af gylle, energiafgrøder og affaldsprodukter har optaget under vækst. Man kan dog sige, at ved at afbrænde og nyttiggør biogassen, fjernes den metan og lattergas, som vil blive frigivet gyllen, hvis ikke den kommer igennem et biogasanlæg, og disse gasser er op til 35 gange mere skadelig for atmosfæren end CO2.

Biogas er en vedvarende og CO2-neutral energiform. Ved afbrænding af biogas frigøres der ikke fossilt bundet kulstof som ved afbrænding af kul, olie og naturgas. Samtidig opsamles og udnyttes metan og lattergas, som er væsentlige drivhusgasser. Disse opstår når husdyrgødning spredes på marken uden at være behandlet i et biogasanlæg. Derfor er produktion af biogas den billigste løsning til reduktion af drivhusgasemissionen.

En anden vigtig faktor er, at afgasset husdyrgødning har en større virkningsgrad af kvælstof på planterne end ubehandlet husdyrgødning. Dette gør at planterne lettere optager næringsstofferne i afgasset husdyrgødning. Dette medfører derfor mindre kvælstofudvaskning til grundvandet.
Kilde: Lundsby Biogas A/S

e-max.it: your social media marketing partner