HVALPSUND: Ligesom i andre ældre sommerhusområder er der gennem årene ulovligt opført en del sekundær bebyggelse (redskabsrum, carporte m.v.) mindre end 5 meter fra skel, hvilket er i strid med byplanvedtægt nr. 3, som blev godkendt i 1971.

Det har givet anledning til at Grundejerforeningen for Illeris sommerhusområde har henvendt sig til Vesthimmerlands Kommune for at få lavet en ny lokalplan og kommuneplantillæg. 

Det betyder, at en række ellers ulovligt placerede udhuse med den nye lokalplan lovliggøres efter bygningsreglementets bestemmelser. Enkelte vil imidlertid skulle flyttes eller nedrives idet, de er opført mindre end 2½ meter fra skel. Byplanvedtægten fra 1971 bliver med lokalplanen ligeledes afløst af en nutidig plan, hvilket også vil gøre den fremtidige byggesagsbehandling nemmere. 

En stor del af de øvrige bebyggelsesregulerende bestemmelser videreføres for såvel sommerhusområdet som de to delområder der ligger inde i sommerhusområdet. De udgør helårsboliger, hvor der kan etableres serviceerhverv såsom mindre feriekoloni, mindre butikker m.v. Disse to delområder er i dag i byzone.  

Den gældende kommuneplanramme udlægger imidlertid hele området til sommerhusområde. Derfor er der også vedtaget et kommuneplantillæg, som justerer bestemmelserne, så de afspejler de faktiske og planmæssige aktuelle forhold i området.

 

e-max.it: your social media marketing partner