VESTHIMMERLAND: Der har tidligere været en Destination Himmerland og det bliver der sandsynligvis igen,

hvis Byrådet torsdag på sit møde følger de overvejelser og anbefalinger som hensigtserklæringer, temamøder og Økonomiudvalget ind til videre har fundet frem til.  

Turismen samles i destinationsselskaber
Med vedtagelsen af den nye lov om dansk turisme (L67) som blev vedtaget d. 12. december 2018 og den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremme systemet, skal den kommunale turismefremmeindsats frem mod 2020 konsolideres i destinationsselskaber, der skal varetage den lokale turismefremmeindsats. Det er målet, at der fremover skal etableres mellem 15-25 destinationsselskaber i Danmark, hvor der i dag er omkring 80 selskaber. I kølvandet på denne beslutning har Vesthimmerlands Kommune arbejdet på at skitsere mulige destinationsselskaber.
 

Økonomiudvalget drøftede på temamøde den 24. oktober 2018 mulige destinationsscenarier. Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag for et destinationssamarbejde med Rebild og Mariagerfjord kommuner. Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret om dette arbejde på møder i januar, februar og marts 2019.

Den 22. februar 2019 annoncerede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om muligheden for at søge midler fra en destinationsudviklingspulje. Der er ansøgningsfrist til denne pulje 17. april 2019. Der er derfor nu behov for en mere formel beslutning om et kommende samarbejde.  

I uge 11 2019 henvendte Morsø Kommune sig, men henblik på at etablere destinationssamarbejde med Morsø, Skive og Struer kommuner.  Der er derfor nu 2 mulige destinationssamarbejder, der kan vælges imellem, både i forhold til udarbejdelse af hensigtserklæring og ansøgning til destinationsudviklingspulje.  

Byrådet har afholdt temamøder om emnet torsdag den 29. marts 2019 og mandag den 8. april 2019. 

Vesthimmerlands Kommune har to muligheder for indgåelse af destinationssamarbejder: 

Et Himmerlands samarbejde..
Destination Himmerland: De tre Himmerlanske kommuner, Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner har i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning herom, arbejdet med etablering af et fælles destinationsselskab - Destination Himmerland - som går på tværs af Himmerland. 

Den himmerlandske natur vil være et væsentligt omdrejningspunkt for Destination Himmerland. Her er naturen netop det unikke bindeled mellem fødevarer, outdoor og kultur. Naturen i Himmerland går fra fjord til fjord med Limfjorden i vest til Mariagerfjord i syd samt Østkysten ved Kattegat. Der eksisterer et bredt oplevelsesspektrum af forskellige danske naturarter som skov, heder, kilder, bakker, moser, kyststrækninger og den unikke ø Livø. Herudover byder Himmerlands natur- og kulturlandskaber på en vifte af forskellige beskrivelsetidsaldre. I Himmeland kan gæsterne opleve spor fra istiden til nutiden, hvor naturen har påvirket den himmerlandske kultur lige fra kulturhistorie til moderne kunst, hvor blandt andet stenalderen startede, og hvor man finder alt fra Danmarks vikingeborge til koldkrigens hemmeligheder, der ligger dybt begravet i bakkerne. Den himmerlandske natur rummer samtidig nogle af Danmarks vildeste outdooroplevelser som MTB i Rebild Bakker samt unikke vandreruter såsom Panoramaruten og Hærvejen. Et særligt lystfiskerfælleskab omkring Limfjorden og Mariagerfjord, hvor man kan fange Danmarks største havørreder og ikke mindst Danmarks bedste golfresort, som er vært for European Tour Made in Denmark.  

Med naturen som spisekammer byder de himmerlandske fødevarer på en mangfoldighed, hvor gæsterne blandt andet kan smage muslinger fra Limfjorden, saltsyderi i Mariager forankret i en stærk fortælling, lokale vingårde, økologi fra Livø, mejerier som producerer is og ost til hele Danmark samt kød i verdensklasse. Hvis disse mangfoldige natur-, kultur- og fødevaretilbud udvikles i et destinationsfællesskab, eksisterer der en unik mulighed for at differentiere Destination Himmerland fra andre danske destinationer og dermed skabe forøget vækst og udvikling af turismeerhvervet. 

Eller et Limfjordssamarbejde
Destination Limfjorden: Tilsvarende har kommunerne Skive, Morsø og Struer inviteret til et samarbejde om muligt fælles destinationsselskab med afsæt i vedlagte hensigtserklæring. Det foreslås at etablere et fælles destinationsselskab – Destination Limfjorden - der går på tværs af de tre kommuner med mulighed for, at Vesthimmerland Kommune tilslutter sig samarbejdet.
 

Destination Limfjordens kommuner har mange fælles træk i forhold til turismens stedbundne kvaliteter, udfordringer, uudnyttet potentiale, målgrupper og udviklingsmuligheder. Tre af kommunerne har allerede et stærkt samarbejde i Enjoy Limfjorden, hvor alle kommuner oplever vækst og øget omsætning på turismeområdet. Derudover er der politisk vedtaget og godkendt en strategi i dette samarbejde kaldet ”2023”, der kan fortsættes i en revideret udgave for det nye selskab, hvis det også omfatter styrkelsen med Vesthimmerland Kommune. 

Målet er at synliggøre Destination Limfjorden som en attraktiv feriedestination, sætte konkrete initiativer i værk, støtte lokale turismevirksomheder med vækstmål samt sørge for opdateret viden og analyser vedrørende turismeerhvervet. Overordnet set vil Destination Limfjorden bidrage til øget omsætning og produktion af arbejdspladser inden for turisterhverv, i samspil med eksisterende og omkringliggende turismeinitiativer. 

VisitVesthimmerland nedlægges 
Den nye lov om Turistfremme betyder for Vesthimmerlands Kommunes, at kommunen senest med udgangen af 2020 kun må bedrive turismefremme i et nyt tværkommunalt turistdestinationsfællesskab, hvilket betyder VisitVesthimmerland nedlægges. Desuden må Vesthimmerlands Kommune ikke længere medfinansiere ikke-kommunale organiseringer og foreninger, der arbejder med turistfremme f.eks. de lokale turistforeninger. Vesthimmerlands Kommune må selv udføre simpel turistinformation.   

Turistfremme midler indgår i destinationssamarbejde
Kommunerne skal deltage med arbejdskraft i det forberedende arbejde og udarbejdelse af aftale. Efter etablering af et destinationsselskab forventes det, at de midler som kommunerne i dag anvender til turistfremme fremadrettet kan udgøre kommunernes bidrag til destinationsselskabet.
 

Økonomiudvalget anbefaler Destination Himmerland
Økonomiudvalget anbefalede på sit møde den 10. april en hensigtserklæring om etablering af et fælles destinationsselskab mellem Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune underskrives, samt at der ansøges om midler til destinationsudvikling.
 

Økonomiudvalget anbefaler også overfor Byrådet at Vesthimmerlands Kommune indgår i destinationssamarbejdet med det nuværende budget på kr. 800.000.  Af budgettet skal der i destinationssamarbejdet reserveres midler til en særlig indsats for Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde - særligt Hvalpsund, Ertebølle, Rønbjerg og Løgstør. 

Der er ikke taget stilling til geografisk placering af administrationskontor for Destinationsselskab Himmerland, men det bliver sandsynligvis ikke i Vesthimmerland.

 

e-max.it: your social media marketing partner