HOLME: Fra den 14. juni til den 12. juli blev der afholdt fordebat med henblik på planerne om at etablere et biogasanlæg ved Holmevej 78.

Vesthimmerland Biogas ApS er sidenhen kommet i besiddelse af Holmevej 98 og mener denne lokation af bedre egnet til formålet. Den nye placering imødekommer således nogle at de kritikpunkter, der blev ytret under den første fordebat, bl.a. til- og frakørselsforhold samt landskab.

Da Vesthimmerland Biogas APS har ansøgt om en ny placering for biogasanlægget, regnes det som et nyt projekt. Derfor indledes en ny fordebat.

Debatfasen er første fase i en række af aktiviteter frem mod en eventuel realisering af biogasanlægget. I debatfasen har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med forslag til, hvad der skal belyses i vurderingen af projektets miljøpåvirkning.

Biogasanlægget skal hovedsageligt omsætte lokale vegetabilske biomasser og husdyrgødninger. Anlægget vil få en indfødningskapacitet på maksimalt 750 tons/dag, svarende til 275.000 tons/år.

Biogassen vil blive renset og opgraderet, hvorefter det tryksættes og tilføres det eksisterende naturgasnet i form af bionaturgas. Den afgassede biomasse anvendes som plantenæringsstof på landbrugsarealer.

Anlægget består af tre termofile reaktortanke (52 °C), hvor den første nedbrydning af forskellige biomasser omsættes til biogas. Fra disse tanke pumpes biomasserne videre til 3 eftergasningstanke og derfra til 3 lagertanke, hvor der sker yderligere omsætning af biomassen.

Biogasanlægget vil optage et areal på ca. 11,4 ha og vil fremstå som nutidigt landbrugsbyggeri. Højeste bygningsdele bliver toppen af reaktortankene med en maksimal højde på ca. 25 m. Der er dog mulighed for anlæggelse af skorstene på op til 60 m.

Placeringen af biogasanlægget på Holmevej 98 betyder at der kan opnås 260 m (Holmevej 96) og 380 m (Holmevej 69) til nærmeste naboer vest for projektområdet. Disse afstande er målt fra biogasanlæggets lugtcentrum til beboelse.

Nærmeste beskyttede natur findes omkring 680 m nord for biogasanlægget i form af et beskyttet vandløb og mose. Omkring vandløbet findes naturtyperne eng og mose – alle §3 beskyttede. 885 m sydvest for biogasanlægget ligger et beskyttet engområde, og 970 m vest for området findes et beskyttet dige. Det nærmeste Natura 2000-område er beliggende 5200 m syd for biogasanlægget.

Der skal udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport, som beskriver og vurderer miljøpåvirkningen fra anlægget. I forbindelse med biogasanlægget er det bl.a. relevant at undersøge anlæggets mulige påvirkninger i relation til lugt, støj, trafik, landskab og natur. Desuden er det relevant at undersøge muligheder for projektoptimering og afværgeforanstaltninger for at minimere uønskede miljøpåvirkninger. Projektets realisering kræver en lokalplan og et kommuneplantillæg. Begge planer skal miljøvurderes.

Det fordebatten har til formål at stille spørgsmål til hvordan naboer påvirkes visuelt, med støj og med lugt. Hvordan anlægget påvirker nærliggende habitatområder?. Hvordan transporten afvikles til og fra anlægget. Hvilke effekter har anlægget på klima og miljø? 

Efter fordebatten vil der blive truffet beslutning om, hvorvidt kommunen skal gå videre med en detailplanlægning for projektet. Et evt. efterfølgende planforslag vil blive udsendt i yderligere 8 ugers offentlig høring.


Ud over placeringen er der også lagt op til en anden opbygning af anlægget

 

e-max.it: your social media marketing partner