HOLME: Som tidligere beskrevet her i avisen er en investorgruppe (Vesthimmerlands Biogasanlæg ApS)interesseret i at etablere et biogasanlæg i Holme.

Lokalplanen viser ikke noget til hinder for etablering af anlægget, som vil svare til etableringen af en ny større langbrugsejendom, men der er dog den forskel at anlægget betegnes som industri, selvom det ligger i landzone.     

På baggrund af dette igangsatte Vesthimmerlands Kommune i juni måned en fordebat og inviterede interesserede – hovedsagelig naboer til et borgermøde for at præsentere projektet. Til borgermødet mødte 25 personer frem og i forbindelse med fordebatten, der sluttede den 12. juli, har kommunen modtaget 7 høringssvar, fortrinsvis fra naboer.  

Høringssvarene går især på trafik, støj, størrelse, lugt, lys og sikkerhed i forhold til det omkringliggende landskab. 

Anlægget er dimensioneret til at modtage 275.000 tons biomasse/år. Til sammenligning modtager Biogasanlægget i Vegger 150.000 biomasse/år. Det betyder at anlægget også vil blive bygget betydeligt større(15.500 m2) i Holme bl.a. med 12 tanke, hvoraf flere har en højde på 25 meter. Anlægget vil dog blive omgivet af en høj hele vejen rundt om anlægget, der såvel vil dække for det store anlæg men også nedsætte støjen fra anlægget, der i øvrigt opfylder støjgrænsen.

Omkring lugt, vil biomassen blive behandlet i lukkede anlæg og være forsynet med særlige filtre. Selve aflæsning og pålæsning af biomassen fra og til transport vil foregå i en lukket hal, hvor luften vil blive ledt gennem en biologisk luftrenseanlæg, hvorved 90% af lugten vil blive fjernet.

Afstanden fra biogasanlægget til nærmeste nabo er 260 meter (Holmevej 63 nord for anlægget). Der er 270 meter til Holmevej 82 syd for planområdet. Der er hhv. 500 og 610 meter til Holmevej 69 og 96 øst for området.

Det der bekymrer naboerne mest er den stærkt forøgede transport der vil være til anlægget med tankbiler på mellem 48 og 56 tons. Der vil forekomme ca. 13 transporter om dagen alle ugens 7 dage. I perioder vil der forekomme op til 70 transporter om dagen.

I forbindelse med ind og udkørsel til matriklen vil der blive etableret svingbaner på Holmevej.

Ud over de nærmeste naboer gøres der også opmærksom på transporterne vil benytte sig af vejene ved Farsø og Haubro for at komme til Holmevej. Det er altså ikke kun Holmevej der vil blive berørt.                      

Vesthimmerlands Kommune kan imidlertid redegøre for samtlige spørgsmål i forhold til projektet. Det blev fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde i mandags. Her blev der ligeledes fremlagt forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering for biogasanlæg i Holme, der såfremt det vedtages at gå dette skridt videre skal udsendes i 8 ugers høring. Dog først efter at det har været en tur omkring Økonomiudvalget også.  


FAKTA: Sådan er biogasanlægget beskrevet:
Lasse Buhl Jørgensen (Vesthimmerlands Biogas ApS) ønsker at etablere et gårdbiogasanlæg på Holmevej 78, 9640 Farsø. Placeringen på denne lokalitet skyldes at det ligger centralt for tilkørsel af biomasser fra nærliggende landbrug. Biogasanlægget skal hovedsageligt omsætte lokale vegetabilske biomasser og husdyrgødninger. Den afgassede biomasse skal afsættes som gylle på landbrugsjord efter de regler der gælder for ”almindelig” gylle.  
 

Der forventes udkørsel til Holmevej.  

Anlægget har en indfødningskapacitet på maksimalt 750 tons/dag, svarende til 275.000 tons/år.  

Anlægget opbygges hovedsageligt i stål- og betonelementer som det kendes fra andre biogasanlæg og landbrugsejendomme.  Der laves endvidere beplantning omkring anlægget for delvist at afskærme det. Faste biomasser køres i et vist omfang til anlægget og opbevares på plansiloen, mens en del heraf vil blive lagret på plansiloer eksternt, mens flydende biomasser (gylle) tilkøres løbende, samtidig med at afgasset biomasse frakøres løbende. Dvs. at det tilstræbes at ved en transport ind med gylle vil der bringes afgasset biomasse ud af anlægget som returkørsel  

Transporter til og fra matriklen er opgjort. Der er foretaget en vurdering af såvel gennemsnitsbelastning samt spidsbelastningssituationer. Der vil i gennemsnit være ca.13 transporter/dag for biogasanlægget. Der kan forekomme perioder med op til 70 transporter/dag, og forventes i oktober. Der er forudsat transporter på alle ugens 7 dage.   

De flydende biomasser afleveres til fortank. Tømning af tankvogne sker i læsse/losse hallen. De faste biomasser fyldes i indfødningsmodulet (bunker) og snegles herfra til pre-mix, hvortil de flydende biomasser pumpes. I pre-mix opblandes alle biomasserne og blandingen er nu pumpbar og pumpes herfra ind i reaktortankene. Dette foregår i lukkede rørsystemer.  

Anlægget består af tre termofile reaktortanke (52 °C) med gastæt overdækning der fungerer som gaslager. I disse tanke sker den primære omsætning af biomasser til biogas. Fra reaktortankene pumpes biomasserne videre til 3 efterafgasningstanke og derfra til 3 lagertanke. Tankene er forbundet i serie. Den afgassede biomasse ledes fra lagertanke via separationsanlæg til udkørselstank. Fyldning af tankvogne med afgasset biomasse sker i læsse/losse hallen. Den separerede afgassede biomasse flyttes ud af anlægget i takt med at der køres frisk gylle til anlægget. Den producerede biogas renses i et amin-baseret opgraderingsanlæg, inden det bliver transporteret ud på naturgasnettet.   

Bionaturgassen transporteres i en gasledning med 4,5 – 5 bar. Denne del anlægges af HMN. Den afgassede biomasse anvendes som plantenæringsstof på landbrugsarealer. 

Biogasanlægget udformes, således at det sikres, at der ikke sker forurening af omgivelserne. Der er således stillet krav til materialer, der anvendes til tanke m.m. og til løbende kontrol og inspektion. Desuden vil der blive krav til støj og lugt fra anlægget.  

Nærmeste beskyttede natur findes omkring 400 meter nordvest for området i form af et dige. 350 meter øst for biogasanlægget findes et beskyttet vandløb. Omkring vandløbet findes naturtyperne eng og mose – alle §3 beskyttede.

 

e-max.it: your social media marketing partner