FARSØ: Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune besluttede på sit møde 28. november 2017 at etablere 2 akutpladser på Plejecenter Højgården i Farsø med sygeplejersker tilgængeligt i institutionens regi 24/7, samdriftet med de 4 nye aflastnings/afklaringspladser på stedet.

Fuld sygeplejedækning
Til sit møde i dag ønsker Sundhedsudvalget en ny revideret økonomiberegning jf. beslutningen af 28. november 2017.   

Meromkostningen for etableringen af fuld sygeplejedækning i regi af akutpladserne er beregnet til 2.228.155 mio. kr. Hertil kommer 150.000 kr. til tomgangshusleje.   

Sundhedsudvalget har tidligere afsat 1.081.000 kr.  

For at få finansieringen af restbeløbet til at gå op peger kommunens sundhedsforvaltning på følgende løsning: Nednormering(effektivisering)af aftenvagten på Højgården svarende til en ½ SOSU-assistent i aftenvagt på kr. 473.754. Og brug af værdighedsmidler prioriteret til ”Styrkelse af tilstedeværelse i aftenvagten” på kr. 823.401. Begge beløb kan afholdes indenfor sundhedsforvaltningens budget.  

Såfremt økonomien godkendes af Sundhedsudvalget igangsættes etableringen af akutpladser og midlertidige aflastningspladser på Plejecenter Højgården. Det betyder nedlæggelse af eksisterende somatiske pladser, som vil kræve flytning af beboere i det omfang, der ikke er eksisterende ledige boliger.  

Etapevis etablering
Der arbejdes derfor med en etapevis etablering. Det vil betyde, at nogle pladser midlertidigt vil blive placeret ét sted i huset, før den endelige placering i afdelingen Kastanjehuset kan etableres.
 

Som det ser ud nu kan der primo 2018 etableres to akutpladser og to midlertidige aflastningspladser, uden at flytte beboere. Etablering af de to øvrige midlertidige aflastningspladser (4 i alt som besluttet i forbindelse med Budgetaftalen), samt ideelt set flytning af den eksisterende midlertidige aflastningsplads på Højgaarden, vil ske løbende ved naturlig afgang over en vis periode.  

Lægemæssig dækning afklares snart
Desuden understøttes den etapevis etablering af akutpladser det forhold, at der ikke forventes at kunne visiteres borgere til akutpladserne, førend der, som besluttet i overenskomsten for lægerne 2018, er fastlagt hvilke rammer, der skal være for samarbejdet mellem almen praksis, akutfunktionen i hjemmeplejen og de regionale behandlingstilbud. Disse rammer fastlægges i regi af sundhedsaftaler og praksisplaner for almen praksis. Dette arbejde forventes først påbegyndt her i starten af 2018 i fælles regionalt/kommunalt regi. 

Indtil der er indgået en aftale vedr. den lægemæssige dækning af akutfunktionen, kan de nye pladser i Kastanjehuset benyttes som midlertidige aflastningspladser Og således succesivt tages i brug som akutpladser, når den regionale aftale er forhandlet færdig. 

 

e-max.it: your social media marketing partner